aanbevelingen:

 • Erkenning bieden aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
 • Archieven van de commissie toegankelijk houden en uitbreiden
 • Verbeteren van het hulpaanbod aan slachtoffers
 • Plaatsing in (gesloten) instellingen zoveel mogelijk voorkomen
 • Groepsgrootte verkleinen
 • Zorg dragen voor goed geschoold personeel en pedagogische continuïteit
 • Meer samenwerken met ouders en familie
 • Verbeteren van ondersteuning voor pleegouders
 • Betere uitoefening van de rol van de gezinsvoogd
 • Bij voogdij betere invulling van de uithuisplaatsing
 • Een pro-actief, sterker en onafhankelijk toezicht organiseren
 • In de jeugdzorg geweld bespreken met kinderen
 • Prevalentiestudie* uitvoeren naar geweld in de huidige jeugdzorg 

* De prevalentie van een ziekteverschijnsel of aandoening in een bepaalde populatie is het voorkomen op een bepaald moment uitgedrukt als proportie van de populatie. De prevalentie wordt meestal opgegeven als van het aantal gevallen per duizend of honderdduizend. Prevalentie kan ook plaatselijk (lokaal) worden vastgesteld: in een welomschreven gebied komt een verschijnsel of aandoening in een bepaalde mate voor.

Het begrip prevalentie mag niet worden verward met incidentie dat het aantal nieuwe gevallen over een bepaalde tijdruimte telt. Bij een chronische ziekte kan een beperkte incidentie toch een vrij hoge prevalentie vertonen. (bron: Wikipedia)